OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MOTO-UFO.cz se sídlem:

MOTO-UFO

Václav Uhlíř

V Hruštičkách 471

551 01 Jaroměř 

IČO: 16276230

DIČ: CZ7007033242

email: moto.ufo@seznam.cz

tel.: 603 241 028

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.MOTO-UFO.cz

 

Kupující učiněním objednávky na elektronickém obchodě www.MOTO-UFO.cz akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží tohoto obchodu. Kupující se odesláním objednávky zavazuje k převzetí objednaného zboží a zaplacení kupní ceny. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, dále se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.MOTO-UFO.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 

2. OBJEDNÁVKY:

Objednávky může kupující posílat nonstop. Objednávat můžete v našem e-shopu jednoduše bez registrace pomocí nákupního košíku.

Předmětem obchodu je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. V případě nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo stanovit odlišnou cenu pro internetový obchod a jeho kamenné pobočky. Při nákupu v kamené pobočce nemá kupující právo vyžadovat cenu zveřejněnou v internetovém obchodu.

Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky z internetového obchodu www.MOTO-UFO.cz Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

-V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

-Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

-Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

- Nepřevzetím balíku využívají své spotřebitelské právo vrátit zboží do 14 dní bez udání důvodu, tato zákonem daná lhůta se však začíná počítat teprve ode dne převzetí zboží !!!!
Nevyzvednutí balíku je proto ze zákazníkovy strany jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek, které zpravidla říkají, že „obchodník dodá“ a „zákazník převezme“.
Prodejce má tedy rozhodně nárok na úhradu vynaložených nákladů s nevyzvenutým balíkem prokazatelně spojených, tedy minimálně na poštovné, ostatně, na úhradu poštovného má obchodník nárok i v případě zboží vráceného ve 14 denní lhůtě. 

3. VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

V souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. můžete jako fyzická osoba do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit na adresu provozovatele e-shopu za následujících podmínek: Zboží musí být vráceno v neporušeném obalu spolu s daňovým dokladem (fakturou). Zboží nesmí jevit známky opotřebení. Zboží pošlete na adresu e-shopu -ne dobírkou!. Při odstoupení od kupní smlouvy nás kontaktujte písemně nebo e-mailem a uveďte číslo faktury od dodaného zboží.

- Prodávající po obdržení vráceného nepoškozeného a neopotřebeného zboží vrátí kupujícímu částku odpovídající kupní ceně na jím uvedené číslo bankovního účtu nebo dle vzájemné dohody, a to nejpozději do čtrnácti dnů od přijetí vráceného zboží. Prodávající má právo na stržení adekvátní částky z ceny zboží na úhradu nákladů spojených nahrazením poškozených obalových materiálů výrobku.

- Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

- Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku (výrobce změnil obal) není možné. Závazný je vždy název zboží a specifikace, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

-Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

-Nepřevzetím balíku využívají své spotřebitelské právo vrátit zboží do 14 dní bez udání důvodu. 
Tato zákonem daná lhůta se však začíná počítat teprve ode dne převzetí zboží !!!!
Nevyzvednutí balíku je proto ze zákazníkovy strany jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek, které zpravidla říkají, že „obchodník dodá“ a „zákazník převezme“.
Prodejce má tedy rozhodně nárok na úhradu vynaložených nákladů s nevyzvenutým balíkem prokazatelně spojených, tedy minimálně na poštovné, ostatně, na úhradu poštovného má obchodník nárok i v případě zboží vráceného ve 14 denní lhůtě. 

 

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:

Každou objednávku můžete v době před odesláním zboží zrušit i bez udání důvodu, a to telefonicky nebo e-mailem. Je potřeba sdělit číslo objednávky, jméno, e-mail a případně popis objednaného zboží.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY:

Po obdržení objednávky od kupujícího, zašle prodávající v nejkratší době informaci o přijetí objednávky e-mailem. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje-předá dopravci hned následující pracovní den, V případě, že objednané zboží není skladem, nebo ho nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

Při objednání zboží v hodnotě nad 3000,-Kč s DPH (už po slevě) získá kupující dopravné zdarma, v ostatních případech se cena poštovného bude účtovat podle cen přepravních společností, které v objednávce zvolíte.

Dodávka zboží bude vybrána kupujícím a může probíhat těmito způsoby:

-přepravní službou PPL - 150,-Kč s DPH

-osobním vyzvednutím na prodejně

Pokud nebude zásilka doručena kupujícímu, i když byla řádně objednána a potvrzena přes obchod www.MOTO-UFO.cz , je nutné v co nejkratší době kontaktovat prodávajícího.

Na Slovensko neposíláme!

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Dobírkou kupující zaplatí za zboží v okamžiku jeho převzetí, a to pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby. Dobírkou lze hradit pouze zboží zasílané přepravní službou.

Převodním příkazem, kdy obdrží kupující fakturu za zboží a zašle peníze na účet prodávajícího. Následně bude zboží kupujícímu expedováno.

 

7. CENY ZBOŽÍ:

Všechny ceny uvedené v shopu www.MOTO-UFO.cz jsou uvedeny s DPH. Firma MOTO-UFO Václav Uhlíř je plátcem DPH. Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

8. ZÁRUKA A REKLAMACE:

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců, vyjma výrobků, u kterých je záruční doba prodloužena a tyto výrobky jsou prodlouženou zárukou označeny.

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takové zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (telefonicky nebo emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě.

Záruka se nevztahuje:

- na vady vzniklé běžným opotřebením

- na vady vzniklé nesprávným požitím výrobku

- na vady vzniklé nesprávným nakládáním či skladováním výrobku

- Při nevyzvednutí vyřízené reklamace do 14-ti dnů po termínu vyřízení nebo při nevyzvednutí výrobku v případě neoprávněné reklamace, účtujeme skladné ve výši 30,- Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné či za případnou opravu domluvenou s kupujícím. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Postup při reklamaci:

- k reklamaci je nutné napsat průvodní dopis s popisem závady

- zboží zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na naší adresu

- kupující je povinen prokázat oprávněnost nároku na vyřízení reklamace, tj. kromě

vytknutí vady doložit i místo, cenu a dobu zakoupení zboží. K tomuto účelu je nejvhodnějším dokladem záruční list, pokud byl vystaven, či prodejní doklad, i bez těchto dokladů je však doložit zakoupení jiným věrorodným způsobem.

Zakoupené výrobky jsou určeny k montáži odborným servisem.

Vaši reklamaci vyřídíme, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,

tedy převzetí zboží naší firmou.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Provozovatel internetového obchodu www.MOTO-UFO.cz se zavazuje k níže uvedenému:

Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

 

12/2016 Sb., § 25

 

Informační povinnost poplatníka 

 

 "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen  vystavit  kupujícímu  účtenku.  Zároveň  je povinen zaevidovat přijatou  tržbu  u  správce  daně  online;  v  případě  technického  výpadku  pak  nejpozději  do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

Možnosti platby
 
Dodací podmínky
 
Reklamační řád
 
Ochrana údajů